Pár slov o závodním prostoru

Náš kartograf Jindra Hostaš pro Vás připravil pár informací o genezi prostoru, ve kterém se v dubnu budeme pohybovat. Psanou informaci jsme doplnili několika ukázkami aktuální mapy, která již je kompletně připravena.


Závodní prostor pro Lucifer Mistrovství a Veteraniádu ČR v nočním OB v roce 2024 a pro první závod Českého poháru, žebříček A – krátká trať nese na turistických mapách jméno Panský les. Je pozůstatkem velkého komplexu lesů uprostřed Ostravské pánve, ležícím mezi městy Rychvald a Petřvald a ostravskými městskými částmi Michálkovice a Radvanice. Eldorádo se jmenuje ulice v severní části závodního prostoru a jmenovalo se tak blízké koupaliště.

Z původní plochy Panského lesa zůstala pouze asi čtvrtina. Do listnatých lesů, které tu byly od nepaměti, se na přelomu 19. a 20. století zakously okolní obce, kamenouhelné šachty, železnice a silnice. Lesem dodnes vede důlní železniční trať, která je v současnosti využívána jen zřídka. V minulosti z ní vycházely dvě odbočky, po nichž zůstaly v terénu mohutné náspy, zářezy, zbytky propustků a drážních staveb. Závodní prostor protíná silnice III. třídy, nazývaná místními „stará karvinská“. Je motoristy oblíbenou zkratkou mezi Ostravou a Karvinou. Lidskou činností při stavbě železnic, cest, tras vysokého napětí a při rekultivaci důlních hald vznikly umělé terénní tvary.

Na jihozápadním okraji mapovaného prostoru je rekultivovaný pozůstatek důlní činnosti – odval Dolu Hedvika (dříve Julius Fučík, Pokrok a předtím Důl Albrecht, Albrechtova jáma či Albrechtschacht) s kamennou výsypkou a svéráznou florou. Při těžbě ochranného pilíře likvidované jámy, došlo 20. 8. 1979 k sesutí ústí jámy Hedvika č. 2, při němž propadla těžní věž do vzniklého kráteru. Také toto místo leží na mapě, ale dnes jsou stopy této události zahlazeny. V malé ohraničené oblasti výsypky hoří pod povrchem stále zbytky uhlí a hlušiny. Teplota na zemském povrchu tu neklesá pod bod mrazu. Tráva je zde skutečně přes zimu svěže zelená. Do této oblasti je vstup přísně zakázán, protože se tu vyskytují pseudo-vulkanické vývěry plynů a par, a panuje tu nebezpečí propadnutí do prohořených kaveren. Ale bez obav, sem vás autor tratí určitě nezavede.

Kromě míst ovlivněných činností člověka, je původní zvlněný terén přerušován četnými nepravidelnými údolími s erozními rýhami na prudkých úbočích. Nestabilní zemina dala vzniknout lokálním sesunům, a tím i nepravidelným terénním tvarům. Málo propustná půda je důvodem, proč jsou dna údolí trvale zamokřena. Skladba dřevin se postupem času ustálila na směsi listnáčů. Jedná se hlavně o buky, lípy a všudypřítomné břízky a osiky. Jehličnaté porosty jsou zde v menšině a tvoří je nejčastěji odolné modříny a odrůdy smrků s tuhými větvemi. Obnova lesa je prováděna převážně na malých plochách buky a borovicemi. To jsou spolu s nepravidelnou, středně hustou sítí cest a členitým povrchem kulisy pro dvojzávod 13. a 14. dubna 2024.